Mushishi Zoku Shou: Suzu no Shizuku

Adaptación del último arco del manga Mushishi.